(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

مشورت از وکیل:شيوه هاي ابلاغ قانوني به اشخاص حقيقي

-: ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: عدل،ایران،عدالت


-خودداري مخاطب از تحويل گرفتن اوراق قضايي ( موضوع ماده ۶۸ ق.آد.م )
در صورتي كه مخاطب شخص حقيقي بوده واز گرفتن برگه ها خودداري نمايد ، مأمور ابلاغ مراتب را با نوشتن نام ومشخصات خود وتاريخ ومحل اقدام در نسخه اول ابلاغ نامه گزارش نموده وديگر برگه هارا به دفتر دادگاه برمي گرداند كه تاريخ مزبور ، تاريخ ابلاغ قانوني شمرده مي شود.
– ابلاغ اوراق قضايي به بستگان وخادمان مخاطب ( موضوع ماده ۶۹ ق.آد.م )
چنانچه مأمور ابلاغ به نشاني مندرج در اوراق قضايي مراجعه وبا حضور نداشتن مخاطب مواجه گردد، مي تواند اوراق قضايي را به همسر يا فرزندان يا بستگان مخاطب از قبيل خواهر، برادر ونظاير آن ابلاغ ودر نسخه ديگر رسيد بگيرد ، مشروط بر اينكه به نظر مأمور ، سن و ووضعيت ظاهري شخصي كه بر گ ها را دريافت مي دارد براي تشخيص اهميت برگه ها كافي باشد. در اين ماده قانوني دو نكته اهميت برگه ها كافي باشد . در اين ماده قانوني دو نكته اهميت ويژه اي دارد ، نخست چنانچه شخص صغير يا ديوانه يا مختل المشاعري درب منزل را گشوده باشد ، مأمور ابلاغ نبايد اوراق قضايي را به نامبرده تحويل واز وي رسيد اخذ نمايد زيرا هدف از ابلاغ اوراق قضايي ، مطلع نمودن شخص از موضوع دعوي وتاريخ ومحل تشكيل جلسه دادگاه ودر نهايت آمادگي مخاطب براي دفاع از ادعاي مطرح شده است ووظيفه مأمور ابلاغ براي دقت در وضعيت ظاهري وسن ورفتار شخصي كه اوراق را دريافت مي نمايد كاملاً نمايان مي گردد. دوم مأمور ابلاغ بايد توجه كند كه بين مدعي عليه وشخصي كه اوراق قضايي را دريافت مي كند ، تعارض منفعت نباشد › بعني براي مثال خواهان پرونده شوهري باشد كه دادخواست طلاق به طرفيت از همسر خويش داده است وآدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده ( همسر ) ذكر نموده باشد ودر زمان ابلاغ اوراق نيزشوهر آنها را تحويل بگيرد كه در اين صورت بديهي است كه امكان دارد شوهر پس از دريافت برگه ها ، از تسلم آن به خوانده دعوي ( همسرش ) خودداري نمايد وبدين وسيله موجب اطلاع نيافتن وي از تاريخ روز دادرسي شده ودر نتيجه موجبات احقاق نيافتن حق خوانده فراهم گردد.
– خودداري بستگان وخادمان يا حاضر نبودن آنها در نشاني تعييني مخاطب ( موضوع ماده ۷۰ ق.آد.م )
چنانچه از بستگان وخادمان مخاطب در محل تعيين شده نباشند يا از گرفتن اوراق قضايي استنكاف نمايند . مأمور ابلاغ اين موضوع را بايد در برگ اول  اخطاريه گزارش نموده وبرگ دوم اخطاريه را به محل مذكور الصاق كند وبرگ اول را به همراه ضمايم آن به دادگاه اعاده نمايد كه در اين صورت خوانده مي تواند تا وقت جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه وبا دادن رسيد اوراق مربوطه را دريافت نمايد.
–  سابقه ابلاغ اوراق قضايي ( موضوع ماده ۷۹ ق.آ.د.م )
چنانچه ابلاغ  اوراق قضايي يك بار در محل تعيين شده در دادخواست براي خواهان يا خوانده يا وكلاي آنان طبق مقررات وتشريفات قانوني ، انجام شده باشد ؛ براي اصحاب دعوي از نظر قانوني سابقه ابلاغ در محل مربوطه به وجود مي آيد واز آن پس ، تمام برگه ها براي ابلاغ به همان محل سابق ارسال مي شود . ابلاغ قانوني محسوب مي شود ، مگر اينكه اشخاص مذكور اعم از حقيقي يا حقوقي ، نشاني جديدي را به دفتر دادگاه اعلام نمايند كه در اين صورت اوراق بايد به نشاني جديد ابلاغ شود . پس در ابلاغ برگه ها به خواهان دو حالت به وجود مي آيد :
نخست ابلاغ نخستين برگه به خواهان كه معمولاً به صورت اخطاريه دعوت به جلسه دادرسي يا اخطاريه رفع نقص دادخواست ارسال مي شود وخواهان در محل تعيين شده يا چنين نامي شناخته نمي شود كه مأمور ابلاغ به ناچار اقدام به الصاق نسخه دوم اخطاريه به نشاني اعلامي خواهان در محل مذكور ، طبق مواد ۷۰ و ۷۹ ق.آ.د.م مي نمايد وبرگ اول اخطاريه را ضمن گزارش الصاق اوراق به دفتر دادگاه اعاده مي نمايد ، زيرا قانون گذار در ماده ۷۹ ق.آ.د.م به صراحت اعلام نموده است كه چنانچه نشاني معين مخاطب در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد ومشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده باشد ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود.
دوم نشاني خواهان پس از تقديم دادخواست خواهان به دادگاه تغيير پيدا مي كند ومحل جديد تا پيش از صدور نخستين برگ راجع به دعوي به دفتر دادگاه اعلام نمي شود كه مأمور ابلاغ با احراز اينكه به تازگي محل اقامت خواهان تغيير پيدا كرده است طبق ماده ۷۰ ق.آ.د.م نسخه دوم اخطاريه را به نشاني مذكور الصاق نموده ونسخه اول را به همراه ضمايم آن به دفتر دادگاه عودت مي نمايد كه در اين صورت براي خواهان سابقه ابلاغ به وجود مي آيد ودر ابلاغ برگه ها به خوانده نيز به همان ترتيب در محل تعيين شده در دادخواست انجام مي شود ؛ در اينجا نيز دو حالت به وجود مي آيد : نخست خوانده در نشاني تعيين شده شناخته نمي شود يا اينكه خوانده در فاصله تقديم دادخواست خواهان تا زمان ابلاغ آن به وي از آن محل به مكان ديگري نقل مكان مي نمايد كه در موارد بالا مأمور ابلاغ مراتب را در ابلاغ نامه گزارش نموده و اوراق قضايي را طبق ماده ۷۲ ق.آ.د.م به دفتر دادگاه اعاده مي نمايد كه در اين صورت مدير دفتر دادگاه اعاده مي نمايد كه در اين صورت مدير دفتر دادگاه اعاده مي نمايد كه در اين صورت مدير دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست براي خواهان مي فرستد تا ظرف مدت ده روز نشاني جديد خوانده را اعلام نمايد ، در صورت عجز از اعلام نشاني خوانده ، بايد وي را مجهول المكان اعلام نمايد كه در اين صورت طبق ماده ۷۳ق.آ.د.م به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسيدگي دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسيدگي دادگاه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار با هزينه خواهان آگهي مي گردد كه تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نيز نبايد كمتر از يك ماه باشد ، با اين وصف ابلاغ قانوني به خوانده انجام مي گردد.
دوم نشاني اعلامي خوانده در دادخواست صحيح است ولي خوانده يا بستگان وي در محل معين حضور ندارند كه با احراز اين امر توسط مأمور ابلاغ ، طبق ماده ۷۰ ق.آ.د.م برگ دوم اخطاريه در محل مذكور الصاق ومراتب الصاق برگ دوم اخطاريه در نسخه اول گزارش شده ونسخه اول به همراه ضمايم آن به دفتر دادگاه اعاده مي گردد كه بدين ترتيب براي خوانده نيز سابقه ابلاغ در محل به وجود مي آيد .
– مخاطبان غيرمحصور . ( موضوع ماده ۷۴ق.آ.د.م ) در دعاوي راجع به اهالي محل معين اعم از ده، شهر يا بخشي از شهر كه تعداد آنها غيرمحصور است ، امر ابلاغ در دو مرحله انجام مي شود : نخست دادخواست وضمايم آ به شخص يا اشخاصي كه مدعي آنها را معارضخود معرفي مي كند ابلاغ مي شود وديگر اينكه مفاد دادخواست وضمايم آن طبق ماده ۷۱ق.آ.د.م به دستور دادگاه ، يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار وبه هزينه خواهان آگهي مي گردد كه تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي دادگاه نبايد كمتر از يك ماه باشد.
– خوانده مجهول المكان . ( موضوع ماده ۷۳ ق.آ.دم ) چنانچه تعيين نشاني خوانده براي خواهان امكان پذير نباشد ، خواهان مي تواند مراتب مجهول المكان بودن خوانده را در دادخواست قيد كند تا مفاد آن از طريق آگهي در روزنامه كثرالانتشار به وي ( خوانده ) ابلاغ گردد و همچنين در صورتي كه خوانده در نشاني اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نيز از تعيين نشاني دقيق خوانده عاجز باشد ومأمور ابلاغ هم نتواند نشاني خوانده را پيدا كند، برگه ها ي قضايي بايد از طريق روزنامه كثيرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد كه بدين ترتيب به دستور دادگاه مفاد دادخواست وزمان ومكان جلسه دادگاه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به هزينه خواهان آگهي مي گردد كه فاصله بين تاريخ انتشار آگهي تا روز جلسه رسيدگي دادگاه نبايد كمتر از يك ماه باشد كه بدين صورت حكم غيابي به محكوم عليه مجهول المكان نيز بايد از طريق آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار به عمل آيد .
پس ابلاغ برگه ها  از طريق روزنامه به علت عدم شناسايي خوانده در محل معين طبق ماده ۷۲ منوط به اين است كه نخست نشاني مخاطب برخواهان مجهول باشد ونشاني دقيقي را نتواند از خوانده ارائه نمايد ودوم مأمور ابلاغ هم نتواند نشاني خوانده را پيدا كند وسوم نشاني خوانده بر دفتر دادگاه نيز مجهول باشد وبايد به اين نكته نيزتوجه داشته باشيم كه ابلاغ برگه ها از طريق آگهي در روزنامه مختص اشخاص حقيقي مجهول المكان است ودر مورد اشخاص حقوقي طبق ماده ۷۵ وتبصره ۱ ماده ۷۶ پيدا كردن نشاني آنان همواره شدني است.

شيوه هاي ابلاغ قانوني به اشخاص حقيقي

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml