(-: - -> )       امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۶
 • سرفصل دروس رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی (ورودی ۹۳و بعد از آن) کارآفرینی(دارندگان مدارک معادل کاردانی) ** ۰ ۲ ۲ ویژه دارندگان مدارک معادل کاردانی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(دارندگان مدارک معادل کاردانی) ** ۰ ۲ ۲ ویژه دارندگان مدارک معادل کاردانی آیین دادرسی […]

 • سرفصل دروس رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیار قضایی در امور مدنی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیار قضایی در امور مدنی (ورودی ۹۳و بعد از آن) کارآفرینی(دارندگان مدارک معادل کاردانی) ** ۰ ۲ ۲ ویژه دارندگان مدارک معادل کاردانی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(دارندگان مدارک معادل کاردانی) ** ۰ ۲ ۲ ویژه دارندگان مدارک معادل […]

 • سرفصل دروس رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی (ورودی ۹۳و بعد از آن) کارآفرینی(دارندگان مدارک معادل کاردانی) ** ۰ ۲ ۲ ویژه دارندگان مدارک معادل کاردانی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(دارندگان مدارک معادل کاردانی) ** ۰ ۲ ۲ ویژه دارندگان مدارک معادل کاردانی آیین دادرسی […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق – شورای حل اختلاف

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – شورای حل اختلاف زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ عمومی دانش خانواده و جمعیت ۰ […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف

  کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف رشته کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. در ادامه رشته کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف مختصرا معرفی شده است. ده ها هزار نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به امور محوله […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی (ورودی ۹۳و بعد از آن) زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ عمومی دانش […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق – ضابطین قضایی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – ضابطین قضایی (ورودی ۹۳و بعد از آن) زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ عمومی دانش […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی

   کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی رشته کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی در ادامه مختصرا معرفی شده است. بدون تردید نیروی انسانی یکی از مؤلفه های مهم در ارتقاء سطح کمی و کیفی […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق – نگارش حقوقی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – نگارش حقوقی (ورودی ۹۳و بعد از آن) زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ عمومی دانش […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی

  کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی رشته کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی در ادامه مختصرا معرفی شده است. دوره کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی، رشته ای علمی کاربردی است که به منظور آموزش و تربیت علاقمندان […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی (ورودی ۹۳و بعد از آن) زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی

  کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی رشته کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی یکی از رشته های شاخه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی در ادامه مختصرا معرفی شده است. یکی از مشکلات نظام قضایی کشور عدم آشنایی مردم با نحوه عملکرد […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق – دستیار قضایی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – دستیار قضایی (ورودی ۹۳و بعد از آن) زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ عمومی دانش […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی

  کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی رشته کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و گاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در ادامه مختصرا معرفی شده است. قضاوت فرآیندی است که اجرای آن مستلزم تلاش عوامل و کارکنان متعدد از قبیل ضابطین، پزشکان قانونی، کارشناسان، […]

 • سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی

  نام درس واحد کل واحد نظری واحد عملی نوع درس توضیحات کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضایی (ورودی ۹۳و بعد از آن) زبان پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز عربی پیش ۰ ۲ ۲ پیشنیاز اخلاق اسلامی ۰ ۲ ۲ عمومی اندیشه اسلامی ۱ ۰ ۲ ۲ عمومی تربیت بدنی ۱ ۰ ۱ عمومی دانش […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی

  کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی رشته کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی در ادامه مختصرا معرفی شده است. نیاز مبرم و جدی مراجع قضایی اهم از دادسرا، محاکم عمومی، محاکم کیفری استان، محاکم تجدیدنظر، دیوان عدالت […]

 • کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

  دوره کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیازهای حقوقی، ثبتی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزی های خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها در این سطح برطرف خواهد شد. آشنایی دانشجویان در این دوره با تمامی موارد […]

 • نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ دهه اول شهریور

  نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ،سراسری  سال ۹۶ دهه اول شهریور اعلام خواهد شد.

 • قانون اساسی

  قانون اساسی اصل ۱ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری […]

 • آدرس و شماره تماس کلیه دادسراهای تهران

  به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آدرس و شماره تماس کلیه دادسراهای تهران به شرح زیر است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش میدان ۱۵ خرداد .تلفن :  33 – 33111026   و   35051111 مركز فوریت های قضایی دادسرا ( كشیك ) : تهران – ضلع شمالی […]

 • گرایش های کارشناسی ارشد حقوق

  گرایش های کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومي در کارشناسی ارشد حقوق به بررسي و تبيين روابط في ما بين دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هر جامعه مي‌پردازد. ۱- گرایش حقوق عمومی در کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومي در کارشناسی ارشد حقوق به بررسي و تبيين روابط في ما بين دولت و […]

 • نتایج نهایی ارشد حقوق-انتشار-تاریخ | اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶

  نتایج نهایی ارشد حقوق-انتشار-تاریخ | اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ از طریق سایت سنجش نتایج نهایی انتسار خواهد یافت هفته اول شهریور اعلام تاریخ نتیجه نهایی کارشناسی ارشد اعلام شده است نتایج ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری  

---------

Welcome to My Links Dump

  ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml